ВУЗ ШАГ

Методична робота

ВИХОВАТЕЛЬ-МЕТОДИСТ ТРИФОНОВА ТЕТЯНА ТИМОФІЇВНА

Методист – політ думок у безхмар’я до висот.
Це – професія душі, це – скарбниця знань усіх.
Методист – учитель, друг і порадник, а навкруг.
Біля нього скільки світла, що творчість квітами розквітла.
Методист – це в серці стук, працьовитість вмілих рук.
Це методики криниця і майстерності крамниця.

 

                                                                                                                      

 

Методичний кабінет є «мозковим центром» дошкільного закладу та акумулює кращий досвід колективу. Трифонова Т.Т. організовує методичну роботу з педагогами, вирішуючи основні напрями діяльності колективу, серед яких обов’язковим є збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я вихованців, забезпечення розвивального середовища і створення оптимальних умов для особистісно орієнтованого навчання та розвитку творчої особистості дитини.

   У методичному кабінеті зібрано фахову літературу, педагогічні періодичні видання, творчі напрацювання педагогів, кращі зразки конспектів занять, свят, розваг, постійно організовується виставка новинок методичної літератури.

 

 

Методична робота в дошкільному закладі ґрунтується на сучасних досягненнях психолого-педагогічної науки з урахуванням професійної та особистої зрілості педагогів.

   Методична робота спрямована на:

•    вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя;

•    стимулювання творчого потенціалу;
•    підвищення педагогічної культури вихователів;
•    вдосконалення педагогічної майстерності;
•    розвиток спеціальних умінь та навичок;

•    формування навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності.

   Методична робота базується на таких принципах:
•    гуманізм, демократизм;
•    педагогічна співпраця з вихователем;
•    робота в режимі довіри, доброзичливості;
•    творча атмосфера, стимулювання творчої активності;
•    допоміжно-регульований контроль;
•    надання вихователеві права вибору;
•    системність методичних заходів;
•    щоденна допомога;
•    випереджальний характер методичної роботи.

   Зміст методичної роботи реалізується через такі форми:
   Колективні:

 • інструктивно-методичні наради;

 • педагогічні ради;

 • педагогічні читання;

 • теоретичні семінари;

 • семінари-практикуми;

 • колективні перегляди освітнього процесу.

   Групові:

 • методичні об'єднання вихователів дошкільних груп;

 • робота творчих груп;

 • консультації.

   Індивідуальні:

 • наставництво;

 • самоосвіта;

 • взаємовідвідування;

 • робота над проблемними питаннями;

 • атестація.

 

 

 

 

 

 Згідно наказу МОН України від 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину в дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» тривалість проведення гурткової роботи – 15-25 хв. (1раз на тиждень)залежно від віку дітей. Недопустимо проводити заняття в гуртках за рахунок часу,відведеного на прогулянку та денний сон.

У дні коли немає занять з фізкультури і плавання,проводяться фізкультурні комплекси під час денної прогулянки.

 

Для дiтей вiком вiд 1 до 3 рокiв проводяться заняття тривалiстю до 10 хвилин.

Тривалiсть одного заняття:

у молодшiй групi — не бiльше 15 хвилин;

у середнiй — 20 хвилин;

у старшiй — 25 хвилин.

Максимально допустима кiлькiсть занять у першiй половинi дня в молодшiй та середнiй групах не перевищує двох, у старшiй — трьох органiзованих навчальних занять. У рiзновiкових групах тривалiсть навчальних занять необхiдно диференцiювати, орiєнтуючись на вiк кожної дитини.

У серединi та наприкiнцi занять, що потребують високого iнтелектуального напруження чи статичної пози дiтей, необхiдно проводити фiзкультурнi хвилинки.

Тривалiсть перерв мiж заняттями має становити не менше 10 хвилин.

 

ПРИМІТКА : з урахуванням індивідуальних схильностей,можливостей,інтересів дітей  та побажань їхніх батьків розпочинати  в індивідуальному порядку достроковий перехід  добукварного  етапу в оволодінні елементами грамоти згідно програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», розділ  «Мовленнєвий розвиток».

 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ТВОРЧОСТІ  - СКАЧАТИ

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА В ДНЗ - СКАЧАТИ

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ НА 2013 - 2014  НАВЧАЛЬНИЙ РІК:

  у 2013 - 2014 навчальному році комунальний комбінований дошкільний навчальний заклад №207 «Золотий півник» буде працювати над головною методичною метою:

"Формування життєвої компетентності дошкільника через    основні освітні лінії розвитку Базового компонента дошкільної освіти".

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НА 2013 - 2014 НАВЧАЛЬНИЙ РІК:

1.Надати пріоритет інтерактивним технологіям мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку шляхом корекційно - реабіалітаційної роботи з дітьми.

 

2.Забезпечити системне вивчення соціальної адаптації дітей раннього віку.

 

3.Активізувати спільну роботу з сім’ями вихованців для успішного розв’язання   завдань  креативності розвитку творчої особистості дошкільників.

 

 

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ НА ОЗДОРОВЧИЙ ПЕРІОД 2014 РОКУ:

 1. Охопити системним оздоровленням і загартуванням усіх дітей, застосовуючи нетрадиційні методи, шляхом запровадження гнучкого динамічного режиму та використання цілющого впливу природних засобів і рослинної їжі (очищувальні салати, соки, вітамінні чаї, зелень, овочі, ягоди, фрукти тощо).

2. Сприяти збереженню і зміцненню здоров′я   кожної дитини, підтримувати   інтерес до здорового способу життя, до занять фізкультурою і спортом.  Розвивати потребу у щоденній руховій діяльності.

3.  Забезпечити організацію безпечного проведення літнього оздоровлення, створити умови для проведення оздоровчих заходів, забезпечити виконання заходів щодо попередження дятячого травматизму, безпеки життєдіяльності.

4.  Допомогти дітям усвідомити зв'язок "архітектурних" витворів з піску та витворів природи з набутими протягом року знаннями про види архітектури, використовуючи для цього прогулянки, екскурсії, піші переходи, спостереження.

5. Для здійснення завдань гуманістичного виховання застосовувати нові сучасні ігрові технології, складання родового дерева, проективні діагностичні методики.

6. Забезпечити заряд бадьорості та доброго настрою під час літнього оздоровлення.

   

 

Методична робота в дошкільному навчальному закладі проводиться за двома основними напрямками:

1. Пошук та вивчення нових технологій і методів у методичній і психолого-педагогічній літературі; їх теоретичне осмислення, апробація, аналіз та підсумки (використання в практичній роботі з дітьми).

2. Вивчення досвіду педагогів закладу в різних видах та формах педагогічної діяльності, аналіз та виявлення інноваційних методів і прийомів у роботі, їх вдосконалення; узагальнення досвіду та його розповсюдження.

Основними компонентами змісту методичної роботи є:

 • отримання знань педагогами
 • вміння їх реалізувати на практиці
 • наявність результативності в педагогічній роботі
 • створення   умов   для   безперервного   вдосконалення   фахової майстерності та навчально-виховного процесу з дітьми.

 

 

 

 

ПЕДАГОГІЧНІ РАДИ В ККДНЗ № 207  /2013-2014 н.р./

 

 

 

 

ФУНКЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ ДНЗ

 Інформаційна: Вивчення та накопичення інформації про стан та результати професійної діяльності педагогів; підвищення кваліфікації педагогічного персоналу; підвищення якості педагогічного процесу; узагальнення позитивного досвіду педагогів; поповнення банку педагогічної інформації про найбільш актуальні проблеми розвитку дошкільної освіти, про новітні досягнення науки та практики; широке впровадження інформаційних технологій; встановлення контактів зі ЗМІ, різноманітними установами та організаціями для розповсюдження інформації про діяльність ДНЗ.

 Навчальна: Здійснення ознайомлення педагогічного персоналу з новими освітніми програмами та технологіями; ознайомлення зі стандартами дошкільної освіти України; здійснення ознайомлення педагогічного персоналу з законодавчими, нормативними документами в галузі освіти; організація та проведення семінарів, практичних занять, консультацій, відкритих заходів з використанням активних методів.

 Контрольно-діагностична: Моніторинг якості педагогічного процесу; застосування методів психолого-педагогічної діагностики в процесі вивчення стану освітньо-виховного процесу; аналіз інноваційного досвіду педагогічного персоналу; узагальнення отриманих результатів.

 Корекційно-прогностична (плануюча): Здійснення планування перспективних та поточних заходів ( річний, місячний, календарний плани)

 Організаційна: Організація та участь в педагогічних радах, педагогічних годинах, батьківських конференціях тощо; організація методичних об'єднань, творчих груп та міні-проектів; організація самостійної роботи педагогів з підвищення професійного рівня; організація роботи з батьками дітей та соціальними партнерами; направлення педагогів на курси підвищення кваліфікації.

 Дослідницька: Планування заходів на основі аналізу стану освітнього процесу та запитів педагогів з урахуванням нових тенденцій в розвитку освітніх технологій; вивчення та розповсюдження інноваційного досвіду та авторських технологій.

 Комунікативна: Усвідомлення особистої та соціальної значимості діяльності; реалізація гуманістичної парадигми в педагогічній діяльності; встановлення ділових контактів з учасниками педагогічного процесу, з соціальними партнерами.

 Виховна (мотиваційно-стимулююча): Стимулювання творчої діяльності педагогів; виявлення потенціалу педагогів; стимулювання підвищення професійної кваліфікації; мотивування на використання особистісно-орієнтованої моделі виховання, на емпатію з дітьми, прояв любові та розуміння.

 Гностична: Оволодіння методами самоаналізу, здійснення самоосвіти.

 

 

Аналіз  результатів  методичної роботи  комунального комбінованого дошкільного навчального закладу 207
за  2013 – 2014 навчальний рік, завдання на  2014-2015рік

Педагогічний колектив втілює в життя державну політику в галузі освіти, а саме:

*відбувається реалізація завдань  державного  стандарту дошкільної освіти України - Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція, /автор-наук. керівник Богуш А.М. МЦФР Накз МОНмолодьспорт від 22.05.2012 № 615(педагоги всіх груп ДНЗ,спеціалістиДНЗ)

 *комплексні освітні програми:

·         програма розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт", кер. проекту Жебровський Б. М. (схвалена рішенням колегії МОНмолодьспорту від 01.03.2012, N 2/4-2, затверджена наказом МОН молодьспорту від 21.05.2012 N 604);/

·         комплекса додаткова освітня програма "Дитина в дошкільні роки" (науковий керівник Крутій К.Л.);

Діяльність ДНЗ у 2014-2015н.р. :

*продовжити поглиблене  вивчення та впровадження  в практику роботи інноваційно- розвиваючої технології « Теорія розвитку винахідницьких завдань-крок до успішного розвитку дитини»/ТРВЗ за Г.Альтшуллером/» як головне концептуальне питання педагогіки щодо вирішення завдань проблеми формування творчої особистості.

*Продовжувати роботу над обласним  науково-методичним проектом «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» /5-етап роботи над проблемою -підсумковий/

* З метою виконання Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження «Комплексної програми реалізації на національному рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому саміті зі сталого розвитку на 2003-2015 роки» (від 26 квітня 2003 р., № 634), та упровадження в Україні заходів, передбачених Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН «Про Декаду ООН з освіти для сталого розвитку, починаючи з 1 січня 2005 року» (2005 - 2014) відбувається реалізація завдань дослідно-експерементальної роботи згідно Комплексної програми «Освіта для сталого розвитку» на період 2009-2015 р.р.

Безпосередньо керує  роботою дошкільного закладу завідуюча Л.І. Різун відповідно до Статуту та річного плану роботи. Завідуюча  забезпечує:

*реалізацію державної політики в галузі освіти через педагогічні ради, загальні збори членів трудового колективу, раду дошкільного закладу;

*діє від імені закладу, представляє його від державних органах, в установах і громадських організаціях;

*в межах своєї компетенції видає накази, обов’язкові для виконання працівниками закладу;

*приймає на роботу та звільняє працівників закладу.

Пріоритетними напрямками роботи були: організаційно-пе­дагогічний, лікувально-відновлювальний, корекційно-розвивальний, освітньо-виховний, реалізація яких спрямовувалась на вирішення завдань:

·         корекції вад опорно-рухового апарату;

·         корекції вад розвитку мовлення;

·         забезпечення всебічного розвитку розумових і фізичних здібностей дошкільнят;

 

·         формування готовності та підготовка дітей до успішного навчання в умо­вах в загальноосвітній школі.

 

 

ЧИТАТИ ДАЛІ...

 

РОБОТА З МОЛОДИМИ ВИХОВАТЕЛЯМИ 

 ПЛАН РОБОТИ ШКОЛИ МОЛОДОГО ВИХОВАТЕЛЯ на 2014-2015 н.р.

МЕТА РОБОТИ :

1. Особистісне та професійне зростання, розкриття потенційних можливостей.

2. Поглиблення  педагогічних  знань, формування професійної   компетентності шляхом  ознайомлення  з директивними документами, наказами, розпорядженнями Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України.

3.  Вивчення психології, етики, формування посадових умінь та навичок педагогів.

4.Постійне удосконалення науково – теоретичної підготовки з розділів базової програми та методик дошкільної освіти.

5.Вивчення та узагальнення кращого педагогічного досвіду, аналіз  та визначення шляхів його творчого використання з врахуванням  вимог сьогодення.

6.Розроблення власних педагогічних технологій, що сприятимуть зростанню іміджу дитячого садка  та підвищенню якості дошкільної освітньо – виховної діяльності з дітьми.

7. Організація перегляду різних форм роботи з дітьми в ДНЗ та інших дошкільних закладах з  аналізом.

8.Підготовка до участі в семінарах, оглядах, конкурсах, змаганнях.

 

 

ЧИТАТИ ДАЛІ ...

 

  

 

 

     

План роботи творчої групи на V етапі науково-методичного проекту області «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» ( 2014 – 2015 н.р. )  СКАЧАТИ

 

План роботи творчої групи впровадження в практику роботи інноваційно- розвиваючої технології « Теорія розвитку винахідницьких завдань-крок до успішного розвитку дитини»/ТРВЗ за Г.Альтшуллером/» як головне концептуальне питання педагогіки щодо вирішення завдань проблеми формування творчої особистості.  СКАЧАТИ

 

План логопедичного теоретично – практичного   семінару для педагогів дошкільного навчального закладу на тему:«СОЦІАЛІЗАЦІЯ ТА МОВЛЕННЄВА КОМУНІКАЦІЯ ДИТИНИ В ПРОЦЕСІ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»  СКАЧАТИ

 

План теоретичного семінару на  тему: «ВПРОВАДЖЕННЯ ТРВЗ (ТЕОРІЇ РОЗВИТКУ ВИНАХІДНИЦЬКИХ ЗАВДАНЬ) В ОСВІТНЬО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОСТІ ДОШКІЛЬНИКА» СКАЧАТИ

 

ПЛАН ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СЕМІНАРУ НА  ТЕМУ:« ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ» СКАЧАТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1
2
3
4
5
6
7
8
urok-ua.com > Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
счетчик посещений Вчитель інфо